Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

Angelusion
20:04
Angelusion
20:01
3308 2957
Reposted fromrol rol viatoniewszystko toniewszystko
Angelusion
19:46

May 20 2014

Angelusion
18:38

Nie lubię czekać na dzień który spędzimy razem. Tęsknię zbyt mocno, potrzebuję Cię bardziej niż czegokolwiek.

— scarrydol moblo
Reposted fromte-quiero te-quiero viatouchthesky touchthesky
Angelusion
17:44
Pytasz, czy cię kocham. Nie, nie, nie - absolutnie. Jesteś po prostu pierwszą myślą po przebudzeniu. I ostatnią przed snem. I tymi wszystkimi pomiędzy przebudzeniem a zaśnięciem.
Angelusion
17:43

May 19 2014

Angelusion
19:11
4754 ae0b
Reposted fromMrSatan MrSatan viablackandwhite blackandwhite
19:10
5096 d475
Reposted frommaking-love making-love viamajku majku
19:08

May 18 2014

Angelusion
20:13
9984 efdd
Reposted fromlaters laters viaredshadow redshadow
Angelusion
20:12
...Najważniejszą prawdą o człowieku jest bycie dla kogoś. Nie obok kogoś, nie bycie z kimś... ale dla niego.
— Nie znam ani imienia ani nazwiska. Ale słyszane na żywo.
Reposted fromzzakrat zzakrat vianever-say-never never-say-never
Angelusion
20:12
1098 525d
Reposted fromcalifornia-love california-love viajunonis junonis
Angelusion
20:11
2578 66a0
Reposted fromneza neza viaradaetyki radaetyki
Angelusion
20:11
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaelskede elskede
Angelusion
20:10
Tak więc pytam:
- Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się?
- Musi pojawić się drugi człowiek.
- I wtedy się dzieje?
- Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Angelusion
20:09
1577 3a05
Reposted fromjeannee jeannee
20:09
0621 e740 777
Reposted fromimmortal-a immortal-a viaboli boli
Angelusion
20:08
5959 e059
Reposted fromazazel azazel viaboli boli

April 26 2014

Angelusion
17:32
Reposted fromflauscheria flauscheria viarugia rugia
Angelusion
17:31
2497 d9fa
Reposted fromFalyria Falyria viarugia rugia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl